Belastingen in Spanje

NIE nummer

Het Número de Identificación Fiscal is bekend als het IDENTIFICATIENUMMER VOOR BUITENLANDERS

Dit is geen sociaal-zekerheidsnummer, maar een identificatienummer voor belastingsdoeleinden. Dit nummer is verplicht voor buitenlanders die vastgoed bezitten in Spanje. Het nummer verandert nooit, ook al koopt en verkoopt de persoon verschillende eigendommen. Indien de vastgoedeigenaar alles verkoopt en uit Spanje verhuist, blijft dit nummer ook hetzelfde, ongeacht hoeveel jaar hij uit Spanje wegblijft.

Dit nummer moet worden opgegeven bij het betalen van eender welke belastingsaangifte in Spanje. Momenteel bepaalt het Spaanse systeem dat de aanvrager dit nummer persoonlijk moet verkrijgen. Hiertoe moet hij aanwezig zijn op het Politiekantoor. Dit is soms wat ongemakkelijk voor de nieuwe vastgoedeigenaar, maar we doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.

Belastingen

Een (vakantie)huis in Spanje moet leuk zijn. En gelukkig is het in de meeste gevallen ook leuk. Er zijn echter zaken waar een (toekomstige) eigenaar rekening mee dient te houden.

In Spanje krijgt u als eigenaar van onroerend goed jaarlijks te maken met verschillende belastingen. De fiscale gang van zaken is in Spanje echter heel anders dan in Nederland. Zo krijgt u bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting geen aangiftebiljet of kennisgeving toegestuurd, maar dient u op eigen initiatief bij de Hacienda een correcte aangifte in te dienen, deze aangifte te verantwoorden en de betaling van deze belasting tijdig te verrichten.

In het kort geven wij u hier een globaal overzicht van de belastingen, waarmee u in Spanje te maken zult krijgen:

Inkomstenbelasting voor residenten

(=Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)

Buitenlandse huizenbezitters met een Spaanse verblijfsvergunning (residencia) worden residenten genoemd. Per 1 januari 1999 is in Spanje de nieuwe wet op de inkomstenbelasting van kracht geworden. In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, lopend van 15% tot 45%. Naast (persoonsgebonden) aftrekposten en kortingen kunt u als Spaans resident tot een bepaald maximumbedrag hypotheeklasten (rente èn aflossing) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. U betaalt als Spaans resident geen belasting over het huurwaardeforfait van uw woning.

Inkomstenbelasting voor niet-residenten

(mensen zonder Spaanse verblijfsvergunning)

Buitenlandse huizenbezitters zonder Spaanse verblijfsvergunning (niet-residenten) dienen in Spanje belasting te betalen over het 'huurwaardeforfait' van hun woning. Over 2% van de door de gemeente vastgestelde kadastrale waarde is men 24% belasting verschuldigd. Heeft de gemeente de kadastrale waarde van uw woning na 1994 herzien, dan geldt een percentage van 1,1% in plaats van 2%.

  • Met ingang van 1 januari 2008 is het niet langer toegestaan om voor de inkomstenbelasting een gezamenlijke aangifte in te dienen. Voortaan dient voor elke persoon die in de Escritura als eigenaar staat vermeld afzonderlijk aangifte te worden gedaan.

Vermogensbelasting voor residenten

(=Impuesto extraordinario sobre el patrimonio)

Spaanse ingezetenen hebben – per persoon - een belastingvrije voet van € 108.182. Als onder het vermogen een eigen woning valt die wordt gebruikt als hoofdverblijf, dan geldt een vrijstelling van € 150.253 per persoon. Hierna geldt een progressief tarief, oplopend van 0,2% tot 2,5%.

Vermogensbelasting niet-residenten

Tot voor kort betaalde iedere buitenlander zonder verblijfsvergunning vanaf de eerste euro vermogensbelasting over zijn Spaanse onroerend goed. Het tarief bedroeg 0,2% over de kadastrale waarde van de woning.

  • Vanaf 1 januari 2008 is deze vermogensbelasting voor niet-residenten komen te vervallen!

Onroerendgoedbelasting

(=Impuesto sobre bienes inmeubles)

De eigenaar van onroerend goed betaalt tussen de 0,3% en 0,9% onroerendgoedbelasting (IBI), afhankelijk van de gemeente waartoe het onroerend goed behoort. De waarde van het onroerend goed (valor catastral) wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld.

De gemeente stuurt u jaarlijks (meestal tussen juni en september) de aanslag en vervolgens kunt u deze belasting bij de SUMA betalen. Na de eerste aanslag en betaling kunt u de betaling van de IBI in het vervolg ook via automatische incasso regelen. Hiertoe dient u bij de SUMA een formulier (domiciliado) in te vullen, zodat de IBI jaarlijks automatisch van uw Spaanse bankrekening wordt afgeschreven.

Onroerendgoedbelasting betaalt men altijd, ook als men geen resident is in Spanje.

Belasting over waardevermeerdering van grond

(=Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana)

Deze belasting over de waardestijging van de grond - kortweg plus valía genoemd - dient bij verkoop van de woning aan de gemeente betaald te worden. De plus valía wordt dus niet geheven over de woning zelf, maar over de grond waarop de woning staat. Ook bij verkoop van een appartement dient over het deel van de grond dat bij het betreffende appartement hoort plus valía betaald te worden. Voor de berekening van de plus valía neemt de gemeente de kadastrale waarde van de grond als uitgangspunt. De hoogte van de plus valía is vervolgens afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en het aantal jaren dat de verkoper het onroerend goed in zijn bezit had. De maximumperiode waarover deze belasting wordt berekend is in principe 20 jaar.

Bij verkoop van de woning (en de grond) dient de verkoper deze belasting aan de gemeente te betalen, tenzij koper en verkoper anders overeenkomen.

Vermogenswinstbelasting

(=Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)

De bezitter van een woning in Spanje die géén Spaans resident is, was tot voor kort 35% belasting verschuldigd over de winst die wordt gemaakt bij de verkoop van de woning. Vanaf 1 januari 2007 is deze vermogenswinstbelasting teruggebracht tot 18%. Voor woningeigenaren die wel Spaans resident zijn, is het percentage per 1 januari 2007 verhoogd van 15% naar 18%. Dit tarief is een standaardtarief en dus niet progressief. Deze vermogenswinstbelasting wordt in Spanje geheven via de inkomstenbelasting.

Het gaat bij de vermogenswinst niet om de waardevermeerdering van de grond, maar om de waardevermeerdering van de opstal. De vermogenswinstbelasting wordt berekend over het verschil in waarde van de woning bij aankoop (zoals vermeld in de “oude” Escritura) en de waarde bij verkoop (zoals vermeld in de “nieuwe” Escritura). Bij de aankoopprijs mag de eigenaar een aantal kosten bijtellen, omdat deze de aankoopprijs verhogen, bijvoorbeeld de betaalde overdrachtsbelasting (bij bestaande bouw), IVA (bij nieuwbouw), registratiekosten en kosten van uitbreiding van de woning. Daarnaast mogen de kosten die worden gemaakt i.v.m. de verkoop van de woning worden afgetrokken van de verkoopprijs, bijvoorbeeld makelaarskosten en taxatiekosten.

Naast deze aan- en verkoopkosten mag – afhankelijk van het jaar van aankoop van de woning – een inflatiecorrectie worden toegepast.

Voor woningen die zijn gekocht vóór 31 december 1996 geldt nog een aparte vrijstelling van 11,11% voor elk jaar dat men de woning vóór 31 december 1996 in zijn bezit heeft gehad (waarbij het eerste jaar niet meetelt). Voor woningen die na 31 december 1996 zijn gekocht geldt deze vrijstellingsregeling echter niet.

Indien de verkoper van een woning in Spanje niet-resident is, is de koper van de woning verplicht 3% (was 5% tot 1 januari 2007) van de Escritura-waarde af te dragen aan de Spaanse belastingdienst. In de praktijk wordt deze 3% op de verkoopprijs in mindering gebracht en draagt de koper deze 3% af aan de Hacienda via formulier 211.
Deze maatregel is door de Spaanse belastingdienst ingesteld om te garanderen dat de vermogenswinstbelasting van de niet-ingezeten verkoper ook daadwerkelijk wordt afgedragen. Het kwam in het verleden namelijk vaak voor dat de niet-ingezeten verkoper verzuimde deze belasting af te dragen en door een vertrek naar het buitenland door de Spaanse fiscus niet of moeilijk getraceerd kon worden.

De inhouding van 3% is geen eindheffing, maar een voorlopige heffing. De niet-ingezeten verkoper is verplicht een berekening te maken van de werkelijke vermogenswinst en van de vermogenswinstbelasting die hij verschuldigd is. Bij meer vermogenswinst dan de al afgedragen 3% moet er worden bijbetaald. Binnen 3 maanden na de betaling van de 3%-garantie door de koper, dient de verkoper via formulier 210 aan te geven wat de werkelijke vermogenswinst is.
In de praktijk wordt er met deze bijbetaling verschillend omgegaan. Elke provincie in Spanje heeft sinds enige tijd fiscale autonomie. De ene provincie neemt genoegen met de afgedragen 3%, ook als de vermogenswinst hoger is geweest, terwijl een andere provincie zich nadrukkelijk het recht voorbehoudt om tot 5 jaar na verkoop een berekening van de vermogenswinst te verlangen en alsnog overgaat tot een naheffing.

  • Met ingang van 2010 wordt het tarief van de vermogenswinstbelasting verhoogd van 18% naar 19% over vermogenswinst tot 6.000 Euro en naar 21% over de resterende vermogenswinst boven de 6.000 Euro.

Overdrachtsbelasting

(=Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)

Als u een bestaand huis koopt van een particulier (die verder niet in onroerend goed handelt), dan betaalt u 7% overdrachtsbelasting over het in de Escritura vermelde bedrag. Als u van een projectontwikkelaar of aannemer koopt, betaalt u geen overdrachtsbelasting maar IVA.
Om minder overdrachtsbelasting te hoeven betalen, werd (en wordt) in de Escritura vaak een lagere waarde dan de marktwaarde vermeld. Echter, bij verkoop van de woning dient u belasting te betalen over de winst. Een lagere waarde in de Escritura betekent dat de winst bij verkoop hoger wordt en u een hogere vermogenswinstbelasting dient te betalen.

BTW

(=IVA)

IVA wordt alleen berekend bij aankoop van onroerend goed of (ver)bouw van een woning via een projectontwikkelaar of aannemer.  Als u grond van een projectontwikkelaar/aannemer koopt, betaalt u 16% IVA over de aankoopprijs van de grond. Als u een nieuwbouwhuis mèt grond koopt van een projectontwikkelaar, dan betaalt u slechts 7% IVA over het geheel. Koopt u eerst de grond, dan betaalt u 16% IVA , ook als u er later een huis op laat bouwen door een projectontwikkelaar/aannemer. Over deze nieuwbouw betaalt u dan 7% IVA. Als u tegelijkertijd een garage of een zwembad bij de nieuwbouw laat bouwen, betaalt u ook daarover 7% IVA. Laat u echter in een later stadium bij een bestaand huis een zwembad of een garage bouwen, dan betaalt u 16% IVA. Over kleinere verbouwingen (die minder dan 25% van de kadastrale waarde bedragen) betaalt u 16% IVA. Over verbouwingen die meer dan 25% van de kadastrale waarde bedragen, betaalt u slechts 7% IVA.

  • Met ingang van 2010 wordt het gewone BTW-tarief verhoogd van 16% naar 18%. Het lage BTW-tarief wordt verhoogd van 7% naar 8%.

Bouwbelasting

(=Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)

Naast de kosten van een bouwvergunning berekent de gemeente ongeveer 2% belasting over de door de architekt/aannemer opgegeven bouwkosten van uw toekomstige woning. Het percentage is afhankelijk van de gemeente. Deze bouwbelasting is verschuldigd op het moment dat er met de bouw wordt gestart, ongeacht of de gemeente al een bouwvergunning heeft afgegeven. Zodra de bouw wordt opgeleverd, dient er door de notaris een Escritura de Obra Nueva te worden opgemaakt. Over de in deze Escritura opgenomen waarde wordt 0,5 % belasting geheven.

Verblijfsvergunning

Wanneer u in Spanje onroerend goed koopt, betekent dit niet automatisch dat u een verblijfsvergunning (residencia) moet aanvragen. Hiervoor gelden andere criteria. Wanneer u meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje wilt verblijven of wanneer u in Spanje wilt gaan werken of een eigen zaak wilt beginnen, bent u verplicht een verblijfsvergunning aan te vragen. Dit betekent dat u zich in Nederland/België dient uit te schrijven.

Uitschrijving hoeft niet automatisch te betekenen dat u niet langer in Nederland belastingplichtig bent. U kunt ervoor kiezen in Spanje resident te worden en toch in Nederland belastingplichtig te blijven.

Erfrecht in Spanje

In het nieuwe Nederlandse erfrecht dat per 1 januari 2003 is ingegaan, zijn de posities van de langstlevende en de kinderen gewijzigd. In de oude situatie konden de kinderen hun erfdeel direct opeisen (tenzij er een langstlevende testament was opgemaakt). De langstlevende krijgt nu volgens het nieuwe Nederlandse erfrecht - ook als er geen testament is - alle bezittingen en schulden toebedeeld, waarbij de kinderen slechts een niet-opeisbare vordering krijgen op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. De positie van de langstlevende is dus duidelijk verbeterd. Deze wettelijke regeling lijkt het opmaken van een testament overbodig te maken, maar dat is lang niet altijd het geval: het is immers denkbaar dat u zaken die in de nieuwe wet op een bepaalde manier zijn geregeld in uw testament anders wilt regelen. Zolang het alleen om Nederlandse bezittingen in de nalatenschap gaat, is er meestal niets aan de hand. Maar zodra er ook Spaanse bezittingen in het spel zijn, kan men voor praktische problemen komen te staan, omdat de wet in Spanje die het erfrecht regelt, heel anders is dan de Nederlandse wet.

Als er Spaans onroerend goed wordt nagelaten aan Nederlandse erfgenamen, dan krijgt de Spaanse notaris meestal te maken met een Nederlands testament, waarin de langstlevende alle bezittingen en schulden krijgt toebedeeld en waarbij de kinderen slechts een vordering krijgen op de langstlevende. Een Spaanse notaris die dit testament onder ogen krijgt, zal vreemd opkijken. Hij is namelijk niet gewend aan deze wijze van vererving. Hierdoor zal de uitvoering van het Nederlandse testament in Spanje jaren vertraging kunnen oplopen. En zolang de nalatenschap niet officieel door een Spaanse notaris verdeeld is, kunnen de erfgenamen de Spaanse woning niet verkopen. Om deze vertraging te voorkomen, zou u uw Nederlandse testament zodanig kunnen laten aanpassen dat de Nederlandse en de Spaanse erfrechtwetgeving op elkaar worden afgestemd.

U woont in Spanje of wilt in Spanje gaan wonen?

Wanneer u geen (Nederlands) testament heeft opgemaakt, dan vererft uw nalatenschap, nadat u 5 jaar in Spanje heeft gewoond, naar Spaans erfrecht. Met andere woorden, als u langer dan 5 jaar uit Nederland bent uitgeschreven en in Spanje woont, dan is het Spaanse erfrecht van toepassing op uw nalatenschap en zullen u successierechten in rekening worden gebracht. Wilt u bovenstaande situatie voorkomen, dan doet u er goed aan onder andere een rechtskeuze te maken en deze rechtskeuzeclausule op te laten nemen in uw testament. Wanneer u een testament opmaakt naar Nederlands recht, dan geldt dat voor alle bezittingen in zowel binnen- als buitenland.

Uw woning op Spaans grondgebied?

Ook al heeft u een Nederlands testament, bent u Nederlander en Nederlands ingezetene, dan nog kunt u te maken krijgen met het Spaanse erfrecht. De Spaanse wet stelt namelijk dat op in Spanje gelegen onroerend goed het Spaanse erfrecht van toepassing is. Spanje erkent Nederlandse testamenten wel als akte waarin iemands laatste wil is vastgelegd, maar heeft er moeite mee wanneer in een Nederlands testament dingen staan die in Spanje onmogelijk zijn. Het Spaanse erfrecht wijkt namelijk op een groot aantal punten af van het Nederlandse. Dit geldt o.a. voor de ouderlijke boedelverdeling en de positie van de langstlevende.

De positie van de langstlevende is in Spanje lang niet zo sterk als in Nederland

Wilt u dat uw nalatenschap in Spanje wordt vererfd en afgewikkeld volgens de regels van het Nederlandse erfrecht, dan moet u dus onder andere een rechtskeuze maken en deze laten opnemen in uw testament. Dit kan van groot belang zijn, omdat het Spaanse erfrecht de langstlevende veel minder goed beschermt dan het Nederlandse erfrecht. Zo moet volgens het Spaanse erfrecht de langstlevende direct afrekenen met de kinderen, terwijl in het Nederlandse erfrecht de kinderen slechts een niet-opeisbare vordering op de langstlevende krijgen. Wilt u regelen dat uw Spaanse bezittingen zo goed mogelijk bij de langstlevende terechtkomen, dan moet u dus een testament opmaken dat daarin voorziet.

Successieaangifte in Spanje

Stel: u heeft gekozen voor een Spaans testament of een Nederlands testament zonder (noodzakelijke) aanpassingen en uw partner komt te overlijden. U zult in Spanje aangifte moeten doen van overlijden (geen aangifte doen is strafbaar!). Volgens de Spaanse successiewet moet in Spanje de marktwaarde (vrije verkoopwaarde) van de woning worden aangeven minus de (eventuele) hypotheek die op de betreffende woning rust. Hierover betaalt men gemiddeld 24% successie. In de praktijk wordt de waarde van de woning echter anders berekend en aangegeven. Veel gemeentes gaan uit van de kadastrale waarde van de woning. Deze kadastrale waarde wordt vermenigvuldigd met de factor 1.9 en vervolgens wordt 80 % van deze waarde genomen voor de waarde die opgegeven wordt voor de successieaangifte.

Voorbeeld:

- kadastrale waarde van de woning

150.000

 

- factor 1.9 x kadastrale waarde

285.000

 

- successiewaarde € 285.000 x 0,8 =

228.000

De successierechten die betaald moeten worden, bedragen dan circa € 55.000. Bij een kadastrale waarde van € 250.000 wordt dit al gauw zo'n € 91.000!!

Houd u er bovendien rekening mee dat de kadastrale waardes door de gemeenten de laatste jaren aanzienlijk worden verhoogd!

De belastingdienst legt beslag op de woning totdat de successie betaald is. U kunt een woning waarop door de Spaanse fiscus beslag is gelegd, niet eerst verkopen of op de woning een (extra) hypotheek afsluiten. U zult dus via andere middelen de successierechten dienen te betalen. 

 

Specifieke wensen

Heeft u speciale wensen of eisen? Stuur ons uw wensenlijst en wij nemen contact met u op zodra wij een woning hebben die hieraan voldoet.

Stuur ons uw wensen